Opiekun w domu pomocy społecznej


2 lata, zaoczny, dzienny

Okres nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: zaoczny, dzienny
Nauka bezpłatna
Zawód deficytowy na rynku pracy!

Miejsce nauki – ul. Mostowa 6, Poznań

 

INFORMACJE O ZAWODZIE OPIEKUN W DPS

Zawód wprowadzony na rynek edukacyjny w 2001 r. Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.

W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje. Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Coraz częściej osoby starsze nie mogą liczyć na bezpośrednią opiekę ze strony aktywnych członków rodziny. To wszystko będzie zmuszało wiele osób do korzystania z instytucjonalnych form pomocy.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNÓW W DPS

 • Określanie misji instytucji opiekuńczych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem roli domu pomocy społecznej w zmieniających się warunkach społecznych;
 • określanie zadań i kompetencji opiekuna w pomocy instytucjonalnej uwzględniając obowiązujące standardy usług;
 • postrzeganie człowieka jako niepowtarzalną, złożoną jednostkę w kontekście jego możliwości, ograniczeń oraz interakcji społecznych;
 • dokonywanie w sposób kompleksowy analizy potrzeb i problemów podopiecznego;
 • wspieranie i towarzyszenie człowiekowi w różnych czynnościach życia codziennego (higiena osobista, samoobsługa, organizacja czasu wolnego) oraz dbanie o jego bezpieczeństwo;
 • współpracowanie z podopiecznym oraz innymi ważnymi dla niego osobami (rodzina, znajomi, specjaliści);
 • kształtowanie odpowiednich postaw u podopiecznych;
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 • nauczenie podopiecznego wykonywania podstawowych czynności poprzez planowane zajęcia ruchowe, plastyczne lub techniczne; prowadzenie dokumentacji pracy z podopiecznym.


PRZEDMIOTY

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej;
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka;
 • teoretyczne podstawy opieki; 
 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej;
 • język obcy w pomocy społecznej [angielski, także od podstaw];
 • usługi opiekuńcze;
 • aktywizacja osoby podopiecznej; 
 • trening umiejętności społecznych;
 • praktyki zawodowe.

 

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej dla dzieci, specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.) w kraju i zagranicą, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a także środowiskach domowych lub rozpocząć własną działalność. 

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 
Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdza-jącego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

 

Dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Ucznia: 61 852 96 25 (wew. 115), ew. w sekretariacie: 61 8529920

 

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

Podanie tryb zaoczny: PODANIE – PSSSiM 2

 

Zobacz inne zawody w WSCKZiU2

 

Bookmark and Share