Asystent osoby niepełnosprawnej


1 rok, zaoczny, dzienny

Okres nauki: 1 rok (2 semestry) niepełnosprawność
Tryb nauki: zaoczny, dzienny
Zawód deficytowy na rynku pracy!

 

Opis zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

Zawód Asystenta Osoby Niepełnosprawnej został wprowadzony do klasyfikacji zawodów pod numerem 346 [02]: pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

CEL KSZTAŁCENIA:

Absolwent kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w toku kształcenia uczy się jak:

 • motywować osoby niepełnosprawne do aktywności zawodowej i społecznej;
 • wspierać osoby niepełnosprawne w dążeniu do życiowej samodzielności;
 • świadczyć opiekę osobom niepełnosprawnym w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz czynności pielęgnacyjnych i higienicznych;
 • udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z rożnorodnych form kompleksowej rehabilitacji.

 

Opis nauki w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Treści kształcenia: Kształcenie do zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej ma charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia zawiera 6 bloków programowych. Pierwszym z nich jest blok nauk społecznych: czyli psychologii, pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, psychoterapii i psychopatologii, polityki społecznej, wybranych zagadnień z metodologii i metodyki pracy socjalnej, aksjologii.

Działanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej powinno opierać się na prawie stąd w programie ujęto zagadnienia prawne pozwalające poznać podstawowe pojęcia prawne, system prawa, prawne podstawy pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W programie znajduje się również blok zawierający zagadnienia medyczne oraz przedmioty związane z rehabilitacją w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych. Słuchacze opanowują podstawy języka migowego.

Cechą kształcenia do tego zawodu jest naprzemienność kształcenia teoretycznego i praktycznego. Bogata oferta zajęć praktycznych i praktyk zawodowych umożliwia zdobywanie doświadczeń oraz jest elementem inicjującym proces kształtowania się tożsamości zawodowej.

 

Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje EUROPASS – Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej w okresie nauki uczy się:

 • rozpoznawać o analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,
 • rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,
 • opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,
 • doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,
 • wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne,
 • stosować zasady zdrowego stylu życia,
 • wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnieniu i integracji społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • zachęcać i pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji i gospodarowaniu środkami pieniężnymi,
 • współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Przykładowe miejsca pracy Asystentów Osób Niepełnosprawnych

 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych.

 

Predyspozycje do wykonywania zawodu

W zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej sprawdzą się najlepiej osoby, które wykazują:

 • zainteresowania humanistyczne (społeczne, pedagogiczne),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętności komunikacyjne,
 • spostrzegawczość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pokonywana przeszkód i ograniczeń w działaniu,
 • zdolności organizacyjne.

 

Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem złożenia dokumentów przez minimum 25 osób

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

Podanie tryb zaoczny: PODANIE – PSSSiM 2

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

Zobacz inne zawody w WSCKZiU2

 

Bookmark and Share