Asystentka Stomatologiczna


1 rok, dzienny lub stacjonarny

 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – roczny cykl nauki – tryb dzienny – nauka bezpłatna

 

Informacja o zawodzie Asystentka stomatologiczna:

Asystentka stomatologiczna - szkoła w Poznaniu

Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku, wtedy powstała pierwsza szkoła medyczna kształcąca dyplomowane asystentki stomatologiczne na podbudowie szkoły średniej. Absolwentki od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych .

Przez ostatnie 5 lat obserwuje się wzrost zainteresowania kształceniem w tym zawodzie, głównie przez osoby pracujące jako pomoce stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. A ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym. Segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Bezpośrednim współpracownikiem asystentki jest lekarz dentysta i zazwyczaj jest też pracodawcą.

 

Przedmioty na asystentce stomatologicznej:

bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawy działalności gospodarczej; język obcy zawodowy; propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą; język migowy; organizacja ochrony zdrowia; technologie informacyjne; podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii; zasady pracy asystentki stomatologicznej; anatomia, fizjologia i patologia ogólna; anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia; wychowanie fizyczne; pracownia zasad pracy asystentki stomatologicznej; działalność profilaktyczno-lecznicza.

 

Zadania i kompetencje Asystentki stomatologicznej

komunikowanie się z pacjentem i przygotowanie go do zabiegów stomatologicznych; przygotowanie stanowiska pracy lekarza dentysty i współpraca z nim w czasie wykonywania zabiegów; przygotowywanie odpowiednich instrumentów i materiałów potrzebnych w trakcie leczenia; użytkowanie i konserwowanie urządzeń w gabinecie stomatologicznym; przestrzeganie zasad dezynfekcji i sterylizacji; prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów do nauki w zawodzie asystentki stomatologicznej:

zainteresowanie humanistyczne i medyczne; dokładność i sumienność; punktualność i zdyscyplinowanie; wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; gotowość niesienia pomocy; samokontrola; zdolność koncentracji i podzielność uwagi; spostrzegawczość i szybkość reagowania; opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

 

Miejsce pracy asystentek stomatologicznych:

Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych.

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

 

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

Podanie tryb stacjonarny : PODANIE – PSSSiM 2

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

Rekrutacja na inne zawody

 

Bookmark and Share