Opiekun Osoby Starszej


2 lata, zaoczny, dzienny

Tryb nauki: zaoczny, dzienny

Okres nauki: 2 lata  

Nauka w Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

 

Informacje o zawodzie opiekun osoby starszej:

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywne go spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa.

 

Zadania i kompetencje Opiekuna osoby starszej:

nawiązywanie kontaktu z podopiecznym; diagnozowanie potrzeb, problemów, warunków życia osoby starszej i udzielanie pomocy w ich zaspokajaniu; ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności oraz utrzymania higieny osobistej i otoczenia; pomoc osobie starszej w codziennych czynnościach domowych; opracowanie z podopiecznym indywidualnego planu działania; współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych; udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie.

 

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

zamiłowanie do pracy z osobami starszymi; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; tolerancja; wrażliwość estetyczna; spostrzegawczość; wytrwałość; cierpliwość; obowiązkowość i odpowiedzialność.

 

Przedmioty na kierunku Opiekun osób starszych:

  • organizacja opieki nad osobą starszą;
  • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą;
  • metodyka pracy opiekuńczej;
  • język migowy;
  • język obcy w pomocy społecznej;
  • opieka i wsparcie osoby starszej;
  • aktywizacja społeczna;
  • praktyki zawodowe.  

 

Miejsca pracy absolwenta Opiekuna osób starszych

Absolwenci mogą podjąć pracę takich jednostkach jak np.: domy pomocy społecznej; hospicja; placówki opieki paliatywnej lub inne instytucje opiekuńcze; szpitale; domy samopomocy; mieszkania osób potrzebujących; organizacje społeczne (np. PCK, Caritas); własna działalność. Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: Opiekun osoby starszej.

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

 

 

Podanie tryb dzienny: PODANIE – MSZ im. PCK

POdanie tryb zaoczny: PODANIE – PSSSiM 2

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Ucznia pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 115) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

 

Zobacz inne zawody w WSCKZiU2


Opiekun Osoby starszej w formie kursu doskonalącego

Jeśli chcieli by Państwo poznać tylko podstawy opieki nad osobami starszymi lub wystarczy Państwu do pełnienia obowiązków opiekuna zaświadczenie o ukończeniu kursu zapraszamy na płatny 40 godzinny (2 weekendy) kurs opieki nad osobą starszą.

Więcej informacji tutaj: kurs na opiekuna osoby starszej – informacje  

Bookmark and Share