Ogłoszenia BIP


Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu,  ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. kursów i szkoleń

wymiar zatrudnienia: pełen etat 

1100-2-2018 – nabór – stanowisko ds. kursów i szkoleń

Zakres podstawowych obowiązków: 

*Organizacja i obsługa rekrutacji w zakresie realizowanych kursów i szkoleń. 

*Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji wpływającej i wychodzącej – prowadzenie ewidencji pism, zaświadczeń, dyplomów oraz sprawozdań z realizacji kursów, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym wykazem akt. 

*Tworzenie i aktualizacja materiałów szkoleniowych. 

*Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków na finansowanie projektów szkoleniowych ze środków m.in.:  UE oraz programów rządowych. 

*Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb szkoleniowych. 

*Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia oraz umowy o współpracy) w ramach działań podejmowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.  

*Pozyskiwanie partnerów do współpracy przy realizacji kursów i szkoleń. 

*Przygotowywanie we współpracy z Kierownikiem kursów zawodowych kosztorysów; prowadzenie zapotrzebowania związanego z zakupami w CKU. 

*Monitorowanie i ewaluacja efektów działań związanych z realizacją kursów i szkoleń. 

*Przygotowywanie materiałów promocyjnych i marketingowych na rzecz WSCKZiU nr 2. 

*Prowadzenie strony internetowej WSCKZiU nr 2.

Wymagania niezbędne:

*Wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy lub wyższe oraz co najmniej 2-letni staż pracy; 

*Obywatelstwo polskie; 

* Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 

*Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

*Wiedza z zakresu prawa oświatowego oraz praktyczna umiejętność jej zastosowania. 

*Biegła obsługa  komputera – pakiet Office (w szczególności Excel).

Wymagania dodatkowe: 

*Doświadczenie w pracy w zakresie organizacji kursów i szkoleń w jednostce budżetowej na stanowisku urzędniczym;

*Rzetelność, sumienność, dokładność; 

*Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy; 

*Komunikatywność. 

*Znajomość programów graficznych.

Oferujemy:

*stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny; 

*możliwość rozwoju zawodowego.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Budynek oraz miejsce pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności. Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Przewiduje się wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy w delegacje.

Wymagane dokumenty: 

*życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej; 

*podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem; 

*kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje; 

*kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.); 

*kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 

*własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”;

– „Oświadczam, że: 

posiadam obywatelstwo polskie; 

mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych; 

nie byłem/am prawomocnie skazany/a wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe„;

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty należy:

przesłać pod adres: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, ul.  Mostowa 6, 61-855 Poznań  składać w Sekretariacie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu: ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań, w godz.: 8.00 – 15.00

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko ds. kursów i szkoleń w WSCKZiU nr 2 w Poznaniu  (Znak oferty: WSCK2.K.1100.2.2018.IŁ)”.

Termin składania ofert: do 15 lutego 2018 r. włącznie. 

Informacje dodatkowe:

WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%; 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane; 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji; 

Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie  internetowej BIP: www.wsck.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6.

Bookmark and Share